Kreativa Metoder – för grupputveckling och handledning

”Det har saknats lärobok om kreativa metoder för handledning med vuxna. Katrin Byréus bok fyller ett tomrum med konkreta förslag parade med nyanserade och väl integrerade ledaranvisningar. En fängslande berättelse om bergsbestigaren Fredrik Sträng och inledande avsnitt om mandat, fokus på framgångsfaktorer och lagoma metoder fungerar som en effektiv ingång till en handbok, som med sin humor och självreflektion kan läsas som en riktig bladvändarroman. Byréus har förändrat olika typer av övningar för vuxna, något som ger lärdomar om handledarens finsnickeri av ett slag som sällan formuleras.”  (Anita Grünbaum, grundare och tidigare kursansvarig för Dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola, psykodramatiker, författare och redaktör för DramaForum)

  Kreativa metoder för grupputveckling och handledning är en praktisk handbok som ger dig, som vill utveckla arbetet med grupper, inspiration och kunskap.
Katrin Byréus beskriver hur du kan arbeta med gruppen som resurs och hitta kreativa vägar i ledarskapet, som gör det säkert och lustfyllt att nå de mål som gäller för varje unikt tillfälle. Hon skriver också om vikten av att lära känna medlemmarna i en grupp för att utveckla kommunikation och samarbete.
I boken presenteras metoderna forumspel, värderingsövningar, rainbow, levande stolar och andra övningar för utbildning, ledarutveckling i förändringsprocesser och handledning på arbetsplatser. Metoderna är också användbara för att belysa teman som makt och normer till exempel i diskriminerings- och bemötandefrågor. Boken innehåller också ett utförligt kapitel om ledarskap och förhållningssätt, om vikten av meningsskapande verksamhet och om teorier för gruppers utveckling. Synsättet är genomgående salutogent med fokus på framgångsfaktorer.
Kreativa metoder för grupputveckling och handledning vänder sig till alla som efterfrågar inkluderande, gestaltande, kreativa metoder till exempel lärare inom högskola och universitet, handledare, terapeuter, organisationskonsulter, coacher, chefer, dramapedagoger, personal inom idéburna organisationer, socialförvaltning, vård- och behandling med flera.
Fängslande om kreativt ledarskap
Fler röster om boken Kreativa metoder :
Amphi, www.amphi.se (som bland annat producerat Machofabriken, http://www.machofabriken.se/) läser ”Kre­a­ti­va me­to­der för grupp­ut­veck­ling och hand­led­ning av Katrin Byreus (2012) och in­spi­re­ras till att våga in­si­ste­ra på att få an­vän­da mer ge­stal­tan­de me­to­der under våra ut­bild­ning­ar. Den på­min­ner oss också om vikten av att an­vän­da makt­med­vet­na me­to­der när en jobbar med makt­kri­tisk teori.”
Från Chef & Ledarskap 2015-01-25
  ”Så hur gör då den kloka ledare som vill få sin grupp att lyfta och är medveten om att den inte kommer att göra det av sig själv? I Katrin Byréus bok Kreativa metoder för grupputveckling och handledning är utgångspunkten …: Varje ledare har både möjligheten och ansvaret att leda sin grupp framåt.
Uppslag och metoder för hur det ska göras finns i överflöd i Byréus bok. I alla fall för den ledare som är beredd att tänka och agera kreativt.
En grundläggande tanke hos Katrin Byréus är att det ofta är bättre att hantera svåra frågeställningar och situationer med skapande arbetsmetoder i stället för att bara prata om dem. Byréus själv är lärare och dramapedagog och har över 30 års erfarenhet av att jobba med värderingsövningar, forumspel och andra övningar. Hennes bok vänder sig inte minst till ledare och chefer som har modet att göra det som överraskar och öppnar upp.
Hemligheten för att lyckas är att ”använda lagom ovanliga metoder” där man går en balansgång mellan det alltför vanliga där inget händer – till exempel att sitta runt ett mötesbord och bara prata på möte efter möte – och det alltför ovanliga, som skrämmer och blockerar.
Ett problem är att chefer alltför sällan gör det ovanliga, utan helst följer samma rutiner och mötesformer…
Handen på hjärtat: Skulle du våga?” /Peter Fowelin är lärare, organisationskonsult och skribent med inriktning på ledarskapsfrågor http://www.lararnasnyheter.se/chef
Kreativa metoder för grupputveckling och handledning  är kurslitteratur på bl.a. Handledarutbildningen på Ersta Sköndal Högskola och på Socionom – och Dramapedagogutbildningarna.
  Pris 293:- www.adlibris.com
Går också att beställa genom www.bokus.se och www.cdon.se