Rainbow

Rainbow of desire, här förkortat rainbow, är samlingsnamnet för olika gruppövningar utvecklade av Augusto Boal, brasiliansk teaterman, pedagog och författare. Metoden är framsprungen ur Boals Forumteater, en interaktiv teaterform där gruppdeltagarna prövar olika lösningar i gestaltade konfliktsituationer. Rainbow gör det möjligt att under lekfulla former arbeta med det egna ledarskapet, utforska hinder och visualisera sina mål. Det finns beröringspunkter mellan psykodrama och rainbow, men medan psykodrama är en terapiform, så ryms rainbow  inom den pedagogiska sfären.

K. Byréus har sen 15 år vidareutvecklat metoden och anpassat den till handledning och även till grupper som är ovana vid kreativa metoder. Rainbow-övningar inbjuder till att bearbeta teman som mål och visioner, ambivalens, internaliserat motstånd, konflikter och kommunikation.

I Rainbow arbetar man i första hand med att gestalta situationer baserade på den egna erfarenheten. Det kan t.ex. handla om kommunikationssvårigheter med en chef eller en medarbetare eller en partner. I bearbetningen som aktiverar alla deltagarna i olika kreativa övningar, ges tillfälle till identifikation, igenkännande och empati. Huvudpersonens historia visar sig så gott som alltid ha en klangbotten i övriga deltagare. Det går mycket bra att tillämpa rainbow-tekniker på rollpersoner i forumspel, för att därigenom fördjupa arbetet: öka förståelsen för konflikters uppkomst, se kommunikationsmönster och arbeta med inre motstånd som hindrar en person från att vara den han/hon vill vara och göra det han/hon vill göra. Läs mer  i Kreativa metoder.. (Byréus, Liber 2012)